GoogleTwitter

Lehrkräftesituation

20. Mai 2016
(Schreiben des VDP Sachsen-Anhalt an Bildungsminister Marco Tullner)
22. September 2014
(Schreiben des VDP Sachsen-Anhalt an den Kultusminister Stephan Dorgerloh)
27. September 2010
(Schreiben des VDP + der LAG an Kultusministerin Prof. Dr. Wolff)